Ръст в строителството се забелязва в Дупница

Увеличение на броя строежи и преустройства с почти 20% се забелязва в община Дупница. За 2018 година са издадени 152 броя разрешителни за жилищни сгради, пристройки, надстройки и преустройства. Няма издадено разрешително за строеж на блок. За сравнение през 2017 година броят на издадените разрешителни е 130.
Незначително увеличение се наблюдава и при издадените с решения на ОбС-Дупница и заповеди на Кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев за изработване и изменение на ПУП. През 2017 година са били 55, а през 2018 те са 58. Касае се основно за промяна статута на земеделски земи в такива, но за неземеделски нужди. Най-голям е броят за изграждането на автокъщи, за халета за работилници, както и за изграждането на къщи за гости в землището на село Бистрица.

Leave a Comment