Строителството си остава най-рисковият отрасъл за здравето

Строително-ремонтни дейности
Строителните работници често пренебрегват правила за безопасност, такива, които биха спасили животът им, или биха влошили сериозно здравословното им състояние.
Сред най-често срещаните нарушения, това са липсата на предпазна екипировка, пренебрегване на правила за безопасност, липса на инструктаж, когато се касае за боравене със строителна техника.

Според Главна Инспекция на Труда не се съгласуват общи правила, когато се работи на една строителна площадка, и работодатели често не информират служителите за тях. В допълнение се констатира, че работниците не получават актуална информацияз а рисковете за здравето, както и не се вземат мерки за минимализиране на евентуални сериозни наранявания.

По повод на предпазните средста, както и облеклото, което е специално предназначено да предпазва в случай на инцидент, такива биват предоставяни на служителите, но липсва ефективен контрол за използването им.
Например, през топлите летни дни, често строителните работници избягват да носят защитни каски, които биха предотвратили здравен инцидент, настъпил в следствие на падане на твърд предмет.

През 2017 година Инспекцията по труда е извършила приблизително 5000 проверки на строителни обекти, при които са констатирани повече от 20 000 нарушения, като повечето от тях са в областта на ЗБУТ. За отстраняване на констатираните нарушения са приложени административни мерки.
Няма как да се пропусне и фактът, че по време на проверки работниците не оказват съдействие на проверяващите, а често напускат обектите, или не попълват декларацията с данни за трудовите им правоотношения.

Leave a Comment